Học tập qua trải nghiệm

Ngày 29/12/2015
Giới thiệu Học tập qua trải nghiệm (experiential learning) là một cách học thông qua làm, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích trên những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có. Học thuyết này gắn liền với David Kolb (1939) và các nhà tâm lý học, giáo dục học như John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lev Vygotsky, William James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers and Mary Parker Follett. Experiential leanring thường được cho là đối ngược với Academic learning (cách học hàn lâm), là quá trình đạt được thông tin thông qua nghiên cứu một vấn đề mà không cần kinh nghiệm trực tiếp (direct experience). Lý thuyết học tập qua trải nghiệm được áp dụng trong ít nhất 30 lĩnh vực và ngành học academic (Kolb & Kolb 2013, chương 7). Những nguyên tắc và khái niệm về học thuyết này đã được sử dụng rộng rãi để phát triển và phổ cập các chương trình học phổ thông K-12 (McCarthy, 1987), giáo dục đại học (undergraduate education) (Mentkowski, 2000), và đào tạo chuyên nghiệp (Reese, 1998; Boyatzis, Cowan, & Kolb, 1995).
Nội dung dưới đây đề cập tới vai trò của người dạy, mối quan hệ của người dạy với người học trong việc triển khai học thuyết Học tập qua trải nghiệm đã được nghiên cứu tại trường đại học Case Western Reserve, Hoa Kỳ.
Vai trò của người dạy
Học tập qua trải nghiệm là một quá trình hàm chứa nhiều mối liên hệ phức tạp, gồm sự cân bằng chú ý của người học đối với vấn đề chuyên môn (subject matter), vừa cân bằng được khả năng phản tỉnh về ý nghĩa sâu xa của các quan niệm (ideas) với kỹ năng áp dụng chúng.
Angela Passarelli và Garima Sharma, trường đại học Case Western Reserve University đã nghiên cứu ra một mô hình 4 chức năng mà một nhà giáo dục cần thực hiện, đó là: Người hỗ trợ (facilitator), Chuyên gia môn học (subject expert), Người thiết lập và đánh giá tiêu chuẩn (standard-setter/evaluator), Người huấn luyện viên (coach). Từ mô hình này, các tác giả cũng đưa ra một phương tiện tự đánh giá, đó là Hồ sơ giáo viên (Educator Role Profile) để giúp các nhà giáo dục hiểu về cách sử dụng các vai trò này. Nghiên cứu sử dụng phương tiện này cho thấy, ở một phạm vi nhất định, người dạy có xu hướng sử dụng vai trò làm Người hỗ trợ thay vì vai trò làm Chuyên gia hay Người đánh giá như trong cách học lấy việc học làm trung tâm (subject-centered).
Dạy học bằng trải nghiệm đòi hỏi người dạy phải tuân theo phong cách người hỗ trợ không hướng dẫn (non-directive facilitator) để giúp người học thu được kiến thức từ những kinh nghiệm thực tế, đồng thời phải phù hợp với phong cách của người học.
Thế nào là phong cách học?
Phong cách học không cố định, mà giống với thói quen học tập, được hình thành từ kinh nghiệm và có chọn lọc. David Kolb đã phát triển phiên bản Khám phá phong cách học (Kolb Learning Style Inventory 4.0), trong đó tích hợp 9 phong cách học, như mô hình dưới đây, theo đó, các cá nhân có thể thích nghi phong cách học tập của mình cho phù hợp với yêu cầu của tình huống học tập.
·         Phong cách Khởi tạo: khả năng khởi tạo hành động để giải quyết tình huống
·         Phong cách Trải nghiệm: khả năng tìm kiếm ý nghĩa (meaning) khi tham gia sâu vào trải         nghiệm
·         Phong cách Tưởng tượng: khả năng tưởng tượng ra tính khả thi (possibilities) bằng cách quan sát và phản tỉnh trên các kinh nghiệm
·         Phong cách Phản tỉnh: khả năng kết nối kinh nghiệm và ý tưởng thông qua sự phản tỉnh liên tục
·         Phong cách Phân tích: khả năng tích hợp và hệ thống hóa các ý tưởng thông qua sự phản tỉnh
·         Phong cách Tư duy: khả năng tham gia vào tranh luận logic và trừu tượng.
·         Phong cách Quyết định: khả năng sử dụng các lý thuyết và mô hình để quyết định các giải pháp và các hành động.
·         Phong cách Hành động: Động cơ mạnh  mẽ cho hành động hướng đến mục tiêu mà tích hợp giữa con người và công việc
·         Phong cách Cân bằng: Khả năng thích ứng, cân bằng các kinh nghiệm rời rạc, khái niệm hóa trừu tượng, thí nghiệm tích cực và quan sát phản tỉnh.
Để mở rộng hơn về phong cách học, theo Carl Rogers và Paulo Freire, con người tự đặt mình vào vai trò người học, tìm kiếm và gắn những kinh nghiệm sống của mình với một thái độ học tập, tin rằng họ có thể học được bằng khả năng của bản thân. Nếu có một điểm khởi đầu cho việc học từ kinh nghiệm, đó phải là niềm tin rằng tôi có thể học và phát triển từ các kinh nghiệm sống của mình. Trong rất nhiều năm, Angela Passarelli và Garima Sharma đã chia sẻ khám phá về Phong cách học tập của Kolb với hàng nghìn người. Khám phá này chỉ ra rằng, trong một phạm vi nào đó, nếu con người không tin tưởng là họ có thể học, họ sẽ không bao giờ học được. Việc học đòi hỏi sự nhận thức tỉnh táo, nỗ lực và thời gian cho nhiệm vụ này.
Học tập trải nghiệm trong mối quan hệ người dạy và người học
Trong màn sương bao phủ của rất nhiều học thuyết giáo dục, các công nghệ dạy và học, các quy trình và sự kìm hãm mang tính tổ chức, người ta rất dễ bị mờ mắt bởi thứ gì được coi là quan trọng nhất. Thực tế, dạy học là một mối quan hệ hết sức sâu sắc giữa con người với con người.
Lý thuyết học tập qua trải nghiệm chỉ ra rằng, việc dạy học không phải là tiến hành công việc tới (to)người học thông qua thực thi hàng loạt các kỹ thuật, mà nó là công việc mà người dạy làm cùng (with) với người học trong ngữ cảnh một mối quan hệ đầy ý nghĩa và chia sẻ kinh nghiệm. Việc lập kế hoạch và vạch ra các kinh nghiệm của học sinh là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình học, trên phương diện người dạy. Rất nhiều học giả tiên phong về phương pháp này, đặc biệt là Carl Rogers, Mary Parker Follett, Lev Vygotsky, and Paulo Freire, đã đặt vấn đề mối quan hệ giữa người dạy và học sinh vào trung tâm của lý thuyết học tập của họ.
Hồ sơ giáo viên (Educator Role Profile)
Hồ sơ giáo viên được tạo ra để hỗ trợ người dạy trong việc ứng dụng các khái niệm học tập qua trải nghiệm, chu trình học và phong cách học trong một mô hình gắn kết năng động của việc dạy, xoay quanh việc học.
Hình 1: Hồ sơ giáo viên
Vai trò người hỗ trợ (Facilitator): Người dạy giúp người học bám sát kinh nghiệm cá nhân của họ và tự phản tỉnh. Họ sử dụng một phong cách quyết đoán nhưng thân thiện, ấm áp để lôi cuốn sự yêu thích của người học, động lực bên trong và kiến thức bản thân (self-knowledge) bằng hội thoại nhóm nhỏ, tạo ra mối quan hệ cá nhân với học sinh.
Vai trò Chuyên gia bộ môn (Subject Expert): Trong vai trò này, người dạy giúp người học tổ chức và kết nối những phản ánh của họ về kiến thức dựa trên các vấn đề của môn học. Phong cách của người dạy ở đây là có thẩm quyền, phản ánh. Người dạy dạy bằng ví dụ, làm mẫu và khuyến khích người học tư duy phản biện khi họ tổ chức và phân tích một cách hệ thống kiến thức môn học. Các kiến thức này được truyền thông qua bài giảng và sách giáo khoa.
Vai trò Thiết lập và đánh giá tiêu chuẩn (Standard-setter/evaluator): Đóng vai trò là người thiết lập và đánh giá tiêu chuẩn, người dạy giúp người học nắm vững được kiến thức và kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu học. Họ sử dụng một phong cách định hướng kết quả mục tiêu, tạo ra các hoạt động cho người học để đánh giá việc học.
Vai trò Huấn luyện viên (Coach): Trong vai trò là huấn luyện viên, người dạy giúp người học áp dụng kiến thức để đạt được các mục tiêu của mình. Họ sử dụng phong cách khuyến khích, hợp tác, thường làm việc 1-1 với từng cá nhân để giúp họ học từ những trải nghiệm trong ngữ cảnh đời sống. Họ hỗ trợ người học trong việc lập ra các kế hoạch phát triển cá nhân và cung cấp các cách thức nhận phải hồi từ phần vừa thực hiện.

Hình 2: Vai trò của người dạy và vòng tròn 9 phong cách học

Kết luận
Không ít người nhìn nhận Học tập qua trải nghiệm là cách học “tự do” mà ở đó người học phải tự khám phá, tự tư duy, tự đúc kết và rút ra tri thức mới với vai trò tham gia rất hạn chế của người dạy. Tuy nhiên, với những gì Angela Passarelli và Garima Sharma trình bày trong Hồ sơ giáo viên, có thể thấy vai trò rất lớn của người dạy đối với quá trình học tập. Thế giới đã đi những bước dài trong sự phát triển các hình thái học tập mà Học tập qua trải nghiệm là một trong những lý thuyết được ứng dụng rất rộng rãi. Nội dung trên đây gói gọn trong phạm vi của một trường đại học, song hy vọng sẽ là một tài liệu để những người làm giáo dục ở trường đại học FPT hiểu thêm về cách thức triển khai lý thuyết này trong thực tiễn giảng dạy.
Nguyễn Thị Vân| Dự án Công nghệ giáo dục
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 04 3 773 8768
Tư vấn khách hàng
Tư vấn khách hàng
Tư vấn khách hàng
TIN NỔI BẬT
Ngày 10-11-19/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ Uống TTC tổ chức khoá đào tạo “Quản lý cửa hàng bán lẻ”

Ngày 10-11-19/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ Uống TTC tổ chức khoá đào tạo “Quản lý cửa hàng bán lẻ” 24/11/2021

Trong 3 buổi diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Tư duy dịch vụ và Công thức chăm sóc khách hàng, ngày 2: Làm cho khách hàng cảm nhận được, khách hàng khó tính; Buổi 3: Chất lượng dịch vụ trong cửa hàng bán lẻ - phục vụ khách hàng. xem thêm

Ngày 06-07/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Thái Bình tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng CSKH và Nâng cao năng lực quản lý kênh”

Ngày 06-07/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Thái Bình tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng CSKH và Nâng cao năng lực quản lý kênh” 22/11/2021

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên nội dung sau: Ngày 1 :Tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng gồm có 2 bài Bài 1: Tư duy về dịch vụ- Công thức chăm sóc khách hàng Bài 2 : Quản lý trải nghiệm khách hàng - Phương pháp chăm sóc khách hàng. Ngày 2: Nâng cao năng lực quản lý kênh CTV- Vinaphone với các nội dung sau : Nội dung 1: Mô hình xây dựng kênh cộng tác viên – xây dựng tổ chức kênh Nội dung 2: Thu hút và tuyển dụng đội ngũ CTV phù hợp với tổ chức kênh Nội dung 3: Kèm cặp đội ngũ CTV hiệu quả ( action coach) thực thi được công việc xem thêm

Ngày 04-05/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tư duy kinh doanh”

Ngày 04-05/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tư duy kinh doanh” 09/11/2021

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực tư duy kinh doanh & mục tiêu doanh nghiệp, ngày 2: Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành. xem thêm

video nổi bật
Đào tạo quản lý và lãnh đạo
Đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng